Departament Zdrowia MSW

Dyrektor: Marek Kondracki

Zastępca Dyrektora: Grażyna Górna

 

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Sekretariat:
tel. (22) 508 18 40
fax (22) 508 18 35

Do zakresu działania Departamentu Zdrowia należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami opieki zdrowotnej”, w szczególności związanych z: 

a) nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów zakładów opieki zdrowotnej, 

b) funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej, 

c) przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej, 

d) planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem, w tym kontrolą nad służbą medycyny pracy w jednostkach podległych Ministrowi;

3) wykonywanie zadań z zakresu programów zdrowotnych i promocji zdrowia, których realizacja należy do Ministra;

4) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

5) organizacja zintegrowanego ratownictwa medycznego i służby krwi w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

6a) prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu, którym status weterana poszkodowanego został nadany przez Ministra, do świadczeń opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej oraz dofinansowania kosztów wyrobów medycznych;

7) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych w centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

8) sprawowanie nadzoru, w tym kontroli komisji lekarskich podległych Ministrowi;

9) prowadzenie spraw dotyczących kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów będących funkcjonariuszami lub zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej;

10) zastępstwo procesowe Ministra przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu działania Departamentu;

11) gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej.

 

źródło informacji
 

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu