Departament Zdrowia MSW

Zastępca Dyrektora: Grażyna Górna

Zastępca Dyrektora: Beata Janas

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Sekretariat:
tel. (22) 508 18 40
fax (22) 508 18 35

Do zakresu działania Departamentu Zdrowia należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w tym:

    a) związanych z nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów oraz zatwierdzaniem regulaminów organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej,

    b) przeprowadzaniem kontroli i oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie:

• realizacji zadań statutowych,
• prawidłowości gospodarowania mieniem,
• gospodarki finansowej,

    c) związanych z funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej,

    d) dotyczących postępowań konkursowych na stanowiska, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

    e) związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej;

2) wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, których realizacja należy do Ministra;

3) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

4) organizacja zintegrowanego ratownictwa medycznego i służby krwi w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;

5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

6) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych w centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

7) sprawowanie nadzoru nad merytoryczną działalnością komisji lekarskich podległych Ministrowi;

8) prowadzenie spraw dotyczących kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;

9) gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa.

 

żródło informacji
 

 

 

 

 

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę znajomemu
Konto w systemie

Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


»Przypomnij hasło